ROCZNIK ŁÓDZKI
Menu

Strona główna

Redakcja,
Rada Programowa,
Recenzenci

Historia 

Spisy treści 

RŁ dostępne on-line

Informacje dla Autorów

Kontakt z Redakcją


English

Contents

Summary

Pусский

Содержание

Linki

Oddział Łódzki PTH

Zarząd Główny PTH

Instytut Historii UŁ

Przegląd Nauk Historycznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica


INFORMACJE DLA AUTORÓW

Instrukcja wydawnicza

 • Informujemy, że wszystkie teksty zamieszczone w czasopiśmie będą publikowane on-line na stronie internetowej „Rocznika Łódzkiego”. Prosimy autorów o wyrażenie pisemnej zgody (z własnoręcznym podpisem) na taką publikację  (załącznik nr 1)

 • Publikacje przeznaczone do „Rocznika Łódzkiego” powinny być dostarczone do Redakcji w postaci wydruku papierowego i nośnika elektronicznego (płyta CD lub DVD)

 • Preferowana objętość tekstu to maksimum 20 stron znormalizowanego tekstu (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5, przypisy na dole każdej strony, pisane czcionką 10, tekst wyjustowany do prawej i lewej strony)

 • Każda publikacja: artykuł, drobna praca, materiał, powinna być zaopatrzona w streszczenie w języku angielskim - abstrakt (do 500 znaków)

 • Każdy tekst powinien być afiliowany, a do publikacji należy dołączyć krótką notkę o autorze (do 500 znaków)

 • W przypisach stosujemy skróty w jęz. polskim: tamże, dz. cyt. itp.

 • W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc. i inne, a także r. (rok) i w. (wiek)

 • Zapis dat w tekście:   miesiąc słownie, np. 23 lutego 1925 r.; przy różnych stylach (kalendarzach): 15/25 maja 1590 r., 27 lutego/11 marca 1898 r.; okresy od do: np. 1–10 maja 1700 r., 3 – 8 października 2003 r.; w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (3 III 1735)

 • Teksty kierowane do Redakcji należy przygotować zgodnie z instrukcją wydawniczą

 • Termin składania tekstów do „Rocznika Łódzkiego” to koniec września każdego roku

 • Adres korespondencyjny Redakcji: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

 • Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów.

Zasady recenzowania publikacji
w „Roczniku Łódzkim”

 • Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach

 • Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z członkami Rady Naukowej i po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 recenzentów

 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia do publikacji

 • Nazwiska recenzentów podawane są na rewersie strony tytułowej czasopisma 

 • Formularz recenzji wewnętrznej do pobrania (załącznik nr 2).

Zapora „Ghostwriting”

 • Redakcja „Rocznika Łódzkiego” informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, itp.). Autor składa w tej sprawie stosowne oświadczenie (załącznik nr 3)

 • Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wkład w powstanie publikacji bez ujawniania udziału), „guest authorship” (udział współautora jest znikomy) redakcja zobowiązuje autora publikacji do: ujawnienia wkładu merytorycznego wszystkich osób w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji; podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”)

 • Źródło:
  https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

 


Kontakt z Redakcją

e-mail: roczniklodzki@gmail.com
tel.: +48 42 635 61 99
adres: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

Rocznik Łódzki ©